Hva er egentlig KLEM ?Jeg fikk spørsmålet om jeg kunne utdype hva "KLEM" er, og å forklare det så kort og enkelt som mulig. Det er ikke den enkleste oppgaven, men her er i alle fall et forsøk på det. Som jeg håper de fleste vil forstå.

Først vil jeg nå si at samfunnet trenger å få "KLEM" inn i skolen (alder (klassetrinn) tilpasset i forhold til problem stillinger) . Alt i fra barneskolen som eget fag som går også igjennom hele skole løpet, helt igjennom videregående skole også. For "KLEM" er noe som bør bli like vanlig i hverdagen som alt annet. For slik jeg ser "KLEM", vil det være med på å minske mobbing og faren for senere radikalisering. For ser vi på samfunnet i dag, så blir for mange utsatt for mobbing. Men også for mange blir radikaliserte, om det er til høyere eller venstre side i politiske spørsmål eller samfunnsmessige spørsmål. Men også i forhold til religion og kultur fortolkninger.

Så til selve forkortelsen "KLEM" = Kritisk og utvidet tenkning, Likhetsprinsipp, Etikk og Moral.


KRITISK OG UTVIDET TENKNING
Kritisk tenkning er i grunnen kildekritikk (troverdigheten i påstanden eller informasjonen). Men også om påstanden/informasjonen kan sannsynliggjøres/konkretiseres. Kritisk tenking innebærer altså å prøve om forutsetningene i en tankerekke holder mål (sannferdig gjøres/er etterrettelig).

Utvidet tenkning er i grunnen evnen til å se bortenfor den første tanken/fortolkningen eller synsvinkel man har om noe eller ut i fra et bestemt ståsted.  Altså det å kunne se flere forskjellige aspekter og muligheter, enn det som er første tanke eller idè om noe. 

Det handler altså om å etterprøve den første oppfattelsen man har av noe, se muligheter og utfordringer.


LIKHETSPRINSIPPET
Like tilfeller bør behandles likt. Forskjellsbehandling krever at vi kan peke på en moralsk relevant forskjell. Enkelt kan det sies at likhetsprinsippet er Den Gylne Regel: "Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg".

Men likhetsprinsippet inkluderer/omfatter også det at alle mennesker er like mye verdt. At alle mennesker er grunnleggende like, selv om hvert enkelt individ er forskjellige i fra hverandre. At alle individer skal ha like muligheter innenfor de rammer samfunnet setter, som individet er en del av. At alle mennesker skal kunne ytre seg fritt. Osv.....


MORAL
Oppfatninger om rett og galt i omgang mellom mennesker.
Er det riktig? - Personlige og felles oppfatninger av hva som er rett og galt.
- Samhandlings-rammene som læres over tid, og i forståelse med gjeldende lover og etisk refleksjon.


ETIKK
Systematisk refleksjon om rett og galt i samhandlinger mellom mennesker, og samfunnet som helhet.
Lar det seg begrunne? - Kan ikke bare vise til følelser, vane og tradisjon.
Etikk er praktisk klokskap - og handler om vårt forhold til andre. 

Etikk er også læren om moral.

 

HVA KAN SÅ "KLEM" LEDE TIL
Slik jeg ser det, vil om mulig "KLEM" føre til at individet får en bedre forståelse for menneskerettighetene, logisk tenkning, fortolknings evne, høyere etiske verdier, høyere moral, medmenneskelighet og selvinnsikt. Som da vil føre til et mer vennskapelig, avbalansert og tryggere samfunn, eller om man vil et mer fredsommelig eller harmonisk samfunn.

Og en forståelse og erkjennelse av viktigheten av en fullverdig ytringsfrihet og prinsippet: "Et hvert menneske skal tilkjennes så mye frihet som er forenlig med en tilsvarende frihet for alle andre". 


KRITIKERNE
Vil nok hevde at dette alt er en del av skolen og undervisningen, og er godt nok dekket av dagens undervisning. Og det vil de ha delvis rett i. For det blir i dag ikke gått slik i dybden, som det ville kunne bli gjort dersom det ble et eget fag gjennom hele den obligatoriske skolegangen.  Problemet er også at det i dag er spredt utover i flere forskjellige fag, og at mye blir da fort glemt. Derfor vil det være bedre å samle dette i et eget fag, hvor det blir mer konsentrert. Og et fag som vedvarer gjennom hele den obligatoriske skole perioden, fra barneskolen og ut videregående skole.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Rikard S. Larsen

Rikard S. Larsen

Fredrikstad

Utdannelse fra Høyskole, Akademi, Folkehøyskole. Foruten om Barne-, Ungdoms- og videregående skole. Jeg ser på ulike samfunnsspørsmål og forteller litt om mitt hverdagsliv. Jeg er dyslektiker. Kontakt meg på E-mail: rikard.simens.larsen@gmail.com hvis du vil.

rikard.simens.larsen@gmail.comJEG ER OGSÅ PÅ

FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

Følg meg : SAMFUNNSBLIKK

hits